Regulamin świadczenia usług w portalu internetowym „e-lunch.pl”

Definicje:
Dostawca: Użytkownik, będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oferujący usługi lub towary za pośrednictwem Portalu na podstawie Regulaminu;
Konto: Wydzielona część Portalu przynależna danemu Użytkownikowi, będąca zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu, dostępna dla Użytkownika za podaniem hasła oraz identyfikatora. Konto umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi Użytkownika oraz dokonywanie czynności prawnych oraz faktycznych przypisywanych danemu Użytkownikowi.
Klient: Podmiot dokonujący za pośrednictwem portalu zamówienia towarów lub usług na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz w przypadku dokonania zakupu nabywający prawa do jej własności.
Koszyk:Funkcjonalność Portalu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty lub usługi do zakupu; moduł ten umożliwia ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności. 
Operator:Podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MB Projekt Marcin Burzyński z siedzibą w Jawczycach przy ul. Piwnej 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ,  NIP 534-198-98-07, REGON 015334293, udostępniający i prowadzący Portal.
Portal: System informatyczny pełniący m. in. funkcję platformy handlu elektronicznego, dostępny dla Użytkowników pod marką „E-lunch.pl” i dostępny w szczególności pod adresem www.app.e-lunch.pl, którego właścicielem jest Operator i który zarządzany jest przez Operatora;
Regulamin:Niniejszy „Regulamin świadczenia usług w portalu internetowym e-lunch.pl” stanowiący ogólne warunki Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikiem;
Restaurator:Użytkownik, będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oferujący produkty i usługi restauracyjne (w tym dania, napoje, artykuły spożywcze oraz catering dla pracowników), usługi przedsiębiorstw dostawczych, cateringu i supermarketów za pośrednictwem Portalu na podstawie Regulaminu;
Transakcja:Każda umowa, w tym umowa sprzedaży, zawierana pomiędzy Użytkownikami przy wykorzystaniu Portalu oraz zastosowaniu zasad wskazanych w Regulaminie. Operator nie jest stroną Transakcji, lecz jest wyłącznie pośrednikiem przy zawieraniu Transakcji. Transakcje zawarte na Portalu uprawniają i zobowiązują jedynie ich strony., tj. Użytkowników.
Umowa:Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana przez Operatora z Użytkownikiem w drodze akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
Usługi: Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora w oparciu o Regulamin, polegająca na umożliwieniu Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności Portalu.
Użytkownik:Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które uzyskały dostęp do Portalu na zasadach określonych w Regulaminie;
Zamawiający:Użytkownik, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystający na podstawie Regulaminu z usług lub produktów oferowanych przez Restauratora za pośrednictwem Portalu.
 
1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu, warunki uczestnictwa oraz zasady korzystania z Portalu.
2. Umożliwianie korzystania z Portalu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na podstawie Regulaminu.
3. Użytkownik korzystający z Portalu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Operator nieodpłatnie udostępnia pełną treść Regulaminu na stronie internetowej www.e-lunch.pl oraz www.e-lunch.eu przez cały czas funkcjonowania Portalu w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 
2. Zasady korzystania  z portalu i warunki techniczne
1. Operator umożliwia udostępnienie Użytkownikom oprogramowania celem zapewnienia mu możliwości złożenia zamówienia u Restauratora.
2. Użytkownik może korzystać z portalu za pomocą komputera, telefonu lub Kiosku, jeżeli jest zapewniony przez Operatora.
3. Korzystanie z Portalu jest możliwe z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
4. Do prawidłowego korzystania z Portalu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), oraz posługiwanie się jedną z następujących przeglądarek internetowych: (Microsoft Internet Explorer wersje od 7, Mozilla Firefox wersje od 14, Google Chrome wersje od 19, Apple Safari wersje od wersji 5 z włączoną funkcją JavaScript oraz obsługą plików typu "cookies".
5. Użytkownik zobowiązany jest dostosować wgrywane pliki obrazów do formatu wymaganego przez Portal. Obrazy te mogą być automatycznie modyfikowane przez mechanizmy informatyczne Portalu.       
 
3. Warunki rejestracji konta firmy i dostępu do Portalu dla Restauratora i Klienta.
1. Warunkiem przystąpienia do Portalu, jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.
2. Na formularzu rejestracyjnym zamieszczone są pola obowiązkowe i pola nieobowiązkowe. Formularze rejestracyjne wypełnione w sposób niekompletny w zakresie pól obowiązkowych nie będą rejestrowane.
3. W Formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest:
a)    wpisać adres e-mail, który będzie używany do kolejnych logowań do Portalu,
b)    wpisać imię i nazwisko,
c)    wpisać wybrane hasło dostępu, które będzie służyć do kolejnych logowań do Portalu,
d)    ponownie wpisać wybrane hasło, w celu jego potwierdzenia,
e)    wpisać numer telefonu kontaktowego,
f)     zaznaczyć oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu – zaznaczenie jest równoznaczne z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu i zawarciu Umowy.
g)    zaznaczyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego, Operator przekazuje Użytkownikowi, niezwłocznie na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o powodzeniu rejestracji w Portalu.
5. Konto zostanie aktywowane po kliknięciu przez Użytkownika na link potwierdzający rejestrację, który zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przy rejestracji. Nie ma możliwości korzystania z Konta dopóki nie zostanie ono aktywowane.
6. Po dokonaniu aktywacji Konta Użytkownik uzyskuje możliwość zalogowania w Portalu. Logowanie na Konto Użytkownika jest możliwe po podaniu przez niego loginu i hasła dostępu do Konta.
7. Po dokonaniu aktywacji Konta Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić dane Konta o pozostałe informacje wymagane do korzystania z funkcjonalności Portalu, w tym dane związane z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą m.in.: numer identyfikacji podatkowej, numer statystyczny, numer telefonu, nazwa, forma prawna, adres (ulica, numer, kod, miejscowość) oraz imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej osoby zakładającej Konto w imieniu i na rzecz Użytkownika.
8. Podany adres prowadzonej działalności gospodarczej powinien być tożsamy z wpisem do odpowiedniego rejestru związanego z działalnością gospodarczą, jeżeli rejestr taki istnieje w kraju, w którym Użytkownik ma siedzibę. W przypadku adresu poczty elektronicznej podawany adres powinien być tym, który Użytkownik wykorzystuje go w prowadzeniu działalności gospodarczej.
9. W przypadku Użytkowników nie będących osobami fizycznymi, rejestracji i  utworzenia Konta (tym samym zawarcia Umowy) może dokonać wyłącznie osoba umocowana do składania tego rodzaju oświadczeń woli w ramach struktury organizacyjnej Użytkownika lub posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania tego rodzaju działań.
10. Podczas rejestracji i uzupełniania danych w Koncie Użytkownik zobowiązany jest podawać prawidłowe, prawdziwe i kompletne dane. W przypadku zmiany danych, Użytkownik ma obowiązek dokonania ich niezwłocznej aktualizacji. Można tego dokonać aktualizując dane Konta w systemie E-lunch.pl lub wysyłając wiadomość do Operatora na adres: info@e-lunch.pl.
11. Użytkownik ma możliwość edycji danych i informacji znajdujących się na Koncie.
 
4. Prawa i obowiązki Użytkownika i Operatora
1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne.
2. Użytkownik może przystąpić do Portalu i zrezygnować z uczestnictwa w Portalu w dowolnym momencie jego trwania.
3. Korzystając z Portalu Użytkownicy mają obowiązek postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych Operatora i innych osób trzecich.
4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Portalu i Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Operatora. W szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Dostawcę Operatora na jakąkolwiek szkodę majątkową.
5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Portalu i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z portalu przy pomocy przyporządkowanego mu ważnego Loginu oraz Hasła .
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany Hasła w dowolnym momencie. Zmiana hasła jest możliwa po przesłaniu na zarejestrowany adres e-mail linku pozwalającego zresetować hasło.
8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora w przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Portal
 
5. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem portalu
1. Dostęp do mechanizmów dających możliwość składania zamówień pomiędzy Restauratorem i Klientem. Operator nie odpowiada za ewentualne nieporozumienia pomiędzy stronami portalu.
2. Prezentowanie oferty handlowej Restauratora w postaci katalogu produktów lub usług oraz umożliwienie Zamawiającemu lub grupie zamawiających zapoznanie się z ofertą
3. Przygotowanie portalu zgodnie z wytycznymi Restauratora i Klienta, uwzględniające oferowane produkty, usługi wraz z cennikiem oraz określonych warunków handlowych
4. Zarządzanie ustawieniami kont. Utworzenie kont administratora dla Restauratora i Klienta do zarządzania portalem oraz dającym możliwość tworzenia kont dla użytkowników z nadaniem indywidualnych uprawnień. Administrator odpowiada za zarządzanie tymi danymi oraz za skutki ich udostępniania.

6. Płatności w systemie
1. Portal zapewnia mechanizmy umożliwiające dokonywanie płatności za zakupione produkty lub usługi. Ceny podane są w złotówkach (PLN) i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT)  naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami .
2. Wszelkie należności z tytułu nabycia produktów lub usług realizowane są za pomocą zewnętrznej platformy „tpay” i regulowane są odrębną umową i regulaminem.
3. Operator nie jest pośrednikiem finansowym w zakresie obrotu towarami lub usługami pomiędzy Użytkownikami a jedynie udostępnia mechanizmy pozwalające taki obrót realizować.
4. Przed przystąpieniem do realizacji płatności za pomocą mechanizmów Portalu Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji wymaganych warunków.
 
7. Dane osobowe i polityka cookies
1. Administratorem wszelkich danych osobowych jest spółka MB PROJEKT Marcin Burzyński z siedzibą w Jawczycach przy ul. Piwnej 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, która jest właścicielem portalu E-lunch.pl dostępnej pod adresem www.e-lunch.pl oraz www.app.e-lunch.pl. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres jak powyżej lub adres e-mail:  info@e-lunch.pl
2. Dostęp do danych mają również :
- Inni administratorzy konta firmy lub organizacji, którzy zarządzają zamówieniami całej firmy lub organizacji w E-lunch.pl.
- Inni administratorzy podmiotów, które świadczą usługi związane z dostawą produktów lub usług do firmy lub organizacji przy wykorzystaniu mechanizmów portalu. W tym przypadku podmioty te mają dostęp tylko i wyłącznie do danych takie jak Imię, Nazwisko, Nazwa Firmy i dział, które potrzebne są tylko i wyłącznie do prawidłowej realizacji usług związanych z dostawą zamówionego przez Ciebie towaru lub usługi.
3. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą też przetwarzane w celu,
- zawarcia i realizacji umowy zgodnie z regulaminem portalu (świadczenia usług)
- prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
- dochodzenia ewentualnych roszczeń
- archiwizacji
- udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
- prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
- spełniania obowiązku prawnego ciążącego na E-lunch.pl
4. Dane Użytkownika będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy - przez czas jej wykonywania.
5. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub ich przenoszenia.
6. W każdym momencie Użytkownik może odwołać zgodę na przetwarzanie  danych osobowych, a także zażądać, by wszystkie dane zostały usunięte. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z E-lunch.pl za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.e-lunch.pl lub www.app.e-lunch.pl oraz wysyłając wiadomość na adres iod@e-lunch.pl. 
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).\
9. Użytkownik będą administratorem lub posiada uprawnienia do dostępu do danych osobowych innych Użytkowników w ramach swojego  jest zobowiązany do wypełniania we własnym zakresie wszelkich obowiązków, w tym informacyjnych, przewidzianych przez mające zastosowanie przepisy prawa, w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza jako administrator danych z wykorzystaniem Portalu.
10. Użytkownik jeśli jest osobą fizyczną, a także osoba fizyczna rejestrująca Użytkownika w Portalu poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych które mogą być zawarte w formularzu rejestracyjnym, może wyrazić zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla celów marketingowych.
11. Użytkownik jeśli jest osobą fizyczną, a także osoba fizyczna rejestrująca Użytkownika w Portalu poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych które mogą być  zawarte w formularzu rejestracyjnym, może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
12. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie danych, nie stanowiących danych osobowych, zgromadzonych przez Operatora, w tym danych dotyczących Użytkowników oraz Transakcji.
13. Portal może również wykorzystywać dane użytkowników w formie zanonimizowanej w celu tworzenia raportów, zestawień oraz do wykorzystania w celach marketingowych
14. Portal może wykorzystywać pliki „cookies” (ciasteczka). Szczegółowe informacje dotyczące zasad stosowania plików „cookies” w Portalu dostępne są w „Polityce prywatności” zamieszczonej na stronie www.e-lunch.pl.
 
8. Blokada Konta oraz rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem
1. Umowa z Użytkownikiem może być rozwiązana przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Operatora:
a)    podania nieprawdziwych danych rejestrowych przez Użytkownika,
b)    naruszenia zakazu dostarczania treści bezprawnych, w tym treści naruszających prawa wyłączne osób trzecich
c)    podejmowania przez Użytkownika działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Portalu,
d)    obrotu materiałami wyłączonymi spod obrotu przez przepisy obowiązującego prawa lub prowadzenia działalności bez stosowanych uprawnień zezwoleń lub koncesji,
e)    podejmowania przez Użytkownika innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla innych Użytkowników lub Operatora.
2. W przypadkach wskazanych w pkt 2 powyżej Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu odpowiedniej części uiszczonych na rzecz Operatora opłat z tytułu korzystania z Usług.
3. Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej Operatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia blokady konta Użytkownika z powodu przyczyn wskazanych w pkt 2 powyżej u lub w przypadku podejrzenia Operatora o korzystaniu z Konta Użytkownika przez osobę nieupoważnioną przez Użytkownika.
4. Wskutek ustanowienia blokady Konta nie jest możliwe zalogowanie się do Konta a w konsekwencji w szczególności korzystanie z jej funkcjonalności. W celu usunięcia blokady Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem Portalu. Operatorowi przysługuje prawo do utrzymania zastosowanej blokady Konta do czasu podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy na zasadach wskazanych w pkt 2 powyżej.
 
9. Odpowiedzialność Operatora
1. Rolą Operatora jest wyłącznie zapewnianie mechanizmów do obsługi zamówień pomiędzy Użytkownikami. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkowników lub oświadczenia Użytkowników Portalu składane innym Użytkownikom Portalu lub za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających w związku z realizacją zamówień lub treści przesyłanych przez Użytkownika na Portal. Operator nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych oświadczeń woli pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.
2. Operator dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych Usług, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Portalu spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez materiały przesyłane pomiędzy Użytkownikami Portalu lub na skutek wymiany informacji przez Użytkowników.
4. Operator będzie dokładać należytej staranności w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika wyłącznie w ramach procedur opisanych w Regulaminie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z posłużenia się przez Użytkownika nieprawdziwymi lub niezgodnymi z prawem informacjami.
5. Użytkownik dokonując udostępnienia w ramach Konta określonych materiałów oraz opisów produktów lub usług oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności z tytułu majątkowych praw autorskich, których jest właścicielem lub udzielonych mu licencji, umożliwiających udostępnianie przez niego w ramach Portalu towarów związanych z oferowanymi przez niego produktami lub usługami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia wynikające z braku posiadania stosownych uprawnień.
6. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika Portalu z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Usługi oraz deliktu związanego z świadczeniem Usługi jest ograniczona do wysokości kwoty 1000 złotych . W żadnym wypadku Operator nie będzie odpowiadać za szkodę Użytkownika w postaci utraconych korzyści lub z tytułu utraty danych.
7. Operator ponadto nie ponosi odpowiedzialności:
a)    za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Portalu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
b)    za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
c)    za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Portalu;
d)    za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem;
e)    za utratę przez Użytkownika danych umieszczonych w portalu spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora;
f)     szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług.
8.  W ramach Portalu zakazany jest obrót towarami lub usługami wyłączonymi spod obrotu przez przepisy obowiązującego prawa lub naruszającymi takie przepisy
9.  Użytkownik zobowiązany jest dysponować stosownymi, zezwoleniami, koncesjami lub uprawnieniami do dokonywania obrotu określonymi towarami lub usługami, jeśli obowiązujące przepisy prawa wymagają posiadania przez niego takich uprawnień, zezwoleń lub koncesji.
10. Operator nie monitoruje ani nie weryfikuje posiadanych przez Użytkownika uprawnień, zezwoleń lub koncesji, o których mowa powyżej i nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia  dokonane z naruszeniem przepisów nakazujących dysponowanie takimi uprawnieniami.
11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane przez Użytkownika lub treści osób trzecich ani za szkody lub inne awarie wynikające z usterek w funkcjonowaniu Portalu w związku z oprogramowaniem lub sprzętem Użytkownika lub z ich niekompatybilnością z Portalem. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody związane z niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem Internetu.
 
10. Wynagrodzenie i opłaty na rzecz Operatora
1. Opłaty oraz sposób ich dokonywania z tytułu świadczenia przez Operatora Usług wskazane będą w umowie zawartej z Restauratorem lub Klientem .
2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych od Operatora za pośrednictwem mechanizmów Portalu.
 
11. Reklamacje
1. Reklamacje Klientów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Platformie. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Operator może odgrywać jedynie rolę mediatora.
2. W przypadku reklamacji Klienta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Portalu i zawierać dane Użytkownika takie jak: imię i nazwisko lub nazwa organizacji, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji oraz proponowane jej rozstrzygnięcie.
3. Po otrzymaniu przez Operatora reklamacji, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Operator potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Klienta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.
 
12. Odstąpienie od umowy - odwołania
1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególne Restauracje produktów, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją lub za pomocą pisemnego oświadczenia przez Klienta drogą mailową w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie .
 
13. Zmiana Regulaminu
1. Operatorowi przysługuje uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w drodze powiadomienia Użytkownika wiadomością wewnętrzną, kierowaną do Użytkownika przez mechanizm informatyczny Portalu na Konto Użytkownika, lub poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
2. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany oznacza akceptację nowej treści Regulaminu.
3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia, które zostały zawarte w trakcie obowiązywania poprzedniego Regulaminu.
4. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu.
 
14.  Prawa autorskie 
1. Wszelkie treści i znaki graficzne udostępniane w ramach portalu podlegają  ochronie prawnej wynikającej z praw autorskich, które należą bezpośrednio do Operatora.
2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody Operatora treści znajdujących się na Portalu.
3. Wykorzystanie treści i znaków graficznych bez pisemnej zgody Operatora może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 
15. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny,  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Operator może dokonać cesji praw wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Użytkownika.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
4. Jeżeli jakiekolwiek istniejące lub przyszłe postanowienie lub część postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub części z dowolnego powodu obecnie lub w przyszłości, jego nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa tak, jakby niewykonalne postanowienie nigdy nie było w nim zawarte, a Operator i Użytkownik w dobrej wierze rozpoczną negocjacje mające na celu przeformułowanie takiego postanowienia, aby było ono wykonalne i skuteczne i aby odzwierciedlało intencje Operatora i Użytkownika w chwili podpisania Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.09.2019r r.